top of page

Amend the Domestic Violence Act

Oleh:

Rusni Tajari

Gabungan:

Women's Aid Organisation (WAO)

Kod Dasar:

2c Women

Pernyataan masalah:

The Domestic Violence Act (DVA) does not currently include non-married intimate partners within the scope of its protection against abuse.

Nilai dan Kepercayaan:

To recognise non-married intimate partner in the DVA

Cadangan Penyelesaian:

To amend Section 2 of the Domestic Violence Act (DVA) to include non-married intimate partners, in line with the best practices from other jurisdictions.

Maklumat tambahan:

Terjemahan

Isu dan Polisi Semasa:

Akta Keganasan Rumahtangga pada masa ini tidak memasukkan pasangan yang tidak berkahwin dalam skop untuk memberi perlindungan terhadap penderaan.

Nilai-nilai dan Kepercayaan:

Untuk mengiktiraf pasangan yang tidak berkahwin dalam Akta Keganasan Rumahtangga

Penyelesaian:

Meminda Seksyen 2 dalam Akta Keganasan Rumahtangga dengan memasukkan pasangan tidak berkahwin, selaras dengan praktik yang baik dari perundangan lain.

Maklumat Tambahan:

bottom of page