top of page

The need for Local Council elections

Oleh:

Fork Yow Leong

Gabungan:

-

Kod Dasar:

3g Local Democracy

Pernyataan masalah:

Currently, our local councils are not accountable to the people as the councillors are not elected. We need to bring back local council elections so that the local councils are accountable to the people for their actions. Bringing back local councils elections is a way towards a more participatory form of democracy for the people.

Nilai dan Kepercayaan:

I believe that Malaysians should be more involved in politics because the actions of the government affects us directly and indirectly. It the way to promote a more participatory form of democracy with the active involvement of Malaysians.

Cadangan Penyelesaian:

Bring back local council elections so that the local councils can be held accountable for their actions.

Maklumat tambahan:

-

Terjemahan

Isu dan Polisi Semasa:

Pada masa ini, pihak berkuasa tempatan tidak mempunyai tanggungjawab dan akauntabiliti kepada rakyat kerana anggota-anggota dalam pihak berkuasa tempatan tidak dipilih oleh rakyat menerusi proses pilihan raya. Oleh itu, untuk menggalakkan penyertaan rakyat dalam sistem demokrasi, pilihan raya pihak berkuasa tempatan perlu dikembalikan.

Nilai-nilai dan Kepercayaan:

Pada pandangan saya, rakyat Malaysia perlu melibatkan diri dalam politik kerana segala tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan akan memberi kesan secara langsung dan tidak langsung kepada kita. Ini juga adalah cara untuk mempromosi bentuk demokrasi dengan penglibatan aktif rakyat Malaysia.

Penyelesaian:

Mengembalikan semula pilihan raya pihak berkuasa tempatan agar pihak berkuasa tempatan mempunyai akauntabiliti atas setiap tindakan mereka.

Maklumat Tambahan:

bottom of page