top of page

Participatory Budgeting

Oleh:

Danesh Prakash Chacko

Gabungan:

Tindak Malaysia

Kod Dasar:

3g Local Democracy

Pernyataan masalah:

Residents have no control of the local budget for the city council. Resident participation for local future is limited to Townhall meetings. Preparing public for LCE will require an interim step - participatory budgeting

Nilai dan Kepercayaan:

Local democracy

Cadangan Penyelesaian:

Institutionalize participatory budgeting for all local councils in accordance with the practices of International Budget Partnership. Allocate 10% of developmental budget of city council for participatory budgeting. Get residents of locale to outline key projects, vote on the projects, gather as citizens assembly and own the implementation of the project

Maklumat tambahan:

Terjemahan

Isu dan Polisi Semasa:

Penduduk tidak mempunyai kawalan terhadap anggaran bajet tempatan bagi majlis perbandaran. Penyertaan penduduk untuk masa depan tempatan terhad kepada mesyuarat Townhall. Menyediakan orang ramai terhadap pilihanraya tempatan memerlukan langkah sementara - bajet partisipatif

Nilai-nilai dan Kepercayaan:

Demokrasi tempatan

Penyelesaian:

Menginstitusikan bajet partisipatif bagi semua majlis tempatan bersesuaian dengan praktik Perkongsian Belanjawan Internasional. Peruntukkan 10% daripada anggaran pembangunan majlis perbandaran bagi bajet partisipatif. Dapatkan penduduk tempatan untuk menggariskan projek utama, memilih projek, bertemu dalam perhimpunan rakyat dan memiliki pelaksanaan projek tersebut

Maklumat Tambahan:

bottom of page