top of page

The Government agrees to conduct a pilot experiment on UBI in order to evaluate the suitability of full implementation in Malaysia by 2025

Oleh:

Nurul Kauthar

Gabungan:

Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Pulau Pinang

Kod Dasar:

3e Economic Justice

Pernyataan masalah:

Jaringan perlindungan sosial bertujuan memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi termasuklah akses kepada fasiliti kesihatan, pendidikan, tempat tinggal dan keselamatan pendapatan asas daripada terjatuh di bawah garis kemiskinan. Polisi insuran sosial dan dasar pasaran pekerjaan perlu dimantapkan bersama-sama jaringan perlindungan sosial supaya perlindungan sosial di Malaysia dapat dimaksimakan. Berbanding negara Singapura, Turki dan Jepun, Malaysia hanya membelanjakan 3.8% untuk perlindungan sosial. Malaysia sehingga hari ini memiliki lebih 60 program perlindungan sosial di bawah pelbagai kementerian yang mungkin menyebabkan ketidakselarasan jaringan perlindungan sosial. Paras garis kemiskinan semakin meningkat setiap tahun.

Nilai dan Kepercayaan:

Kesaksamaan dan menikmati kemakmuran negara bersama.

Cadangan Penyelesaian:

Menawarkan Universal Basic Income secara tunai, tanpa syarat, kepada setiap individu yang layak secara berkala dan bersifat sejagat. Ini dapat mengurangkan kos pentadbiran, meningkatkan nilai berbanding pemberian dalam bentuk barangan dan mengelakkan kesilapan error dalam ciri inklusif & ekslusif.

Terjemahan

Isu dan Polisi Semasa:

Nilai-nilai dan Kepercayaan:

Penyelesaian:

bottom of page