top of page

Perils of Stateless person access to Healthcare

Oleh:

Maalini Ramalo

Gabungan:

DHRRA Malaysia

Kod Dasar:

3i Health

Pernyataan masalah:

Stateless person - even though to atleast one Malaysian parent do not have access to reasonable healthcare and made to pay foreigner rate, resulting many person opting not to access healthcare even if its a transmittable disease.

Nilai dan Kepercayaan:

Health is fundamental Human Right

Cadangan Penyelesaian:

Healthcare for stateless persons should be half the rate of foreigner rate as offered to UNHCR Card holders. Besides the overall treatment charge, children immunisation programme, and maternal and child health follow-ups should be provided by the state free of charge as basic healthcare for the residents, without the discrimination of papers -- the government just needs to find ways to overcome the technical barriers in the administrative matters

Maklumat tambahan:

-

Terjemahan

Isu dan Polisi Semasa:

Orang tanpa kewarganegaraan - walaupun sekurang-kurangnya seorang ibu bapa Malaysia tidak mempunyai akses ke perkhidmatan kesihatan yang berpatutan dan terpaksa untuk membayar kadar bayaran orang asing, menyebabkan ramai orang memilih untuk tidak mendapatkan rawatan kesihatan walaupun itu adalah penyakit berjangkit.

Nilai-nilai dan Kepercayaan:

Kesihatan adalah hak asasi manusia

Penyelesaian:

Penjagaan kesihatan bagi orang yang tanpa kewarganegaraan mestilah separuh daripada kadar orang asing seperti yang ditawarkan kepada pemegang Kad UNHCR. Selain bayaran rawatan am, program imunisasi anak-anak, dan susulan penjagaan kesihatan ibu dan anak harus diberikan oleh negara secara percuma sebagai penjagaan kesihatan asas bagi penduduk, tanpa diskriminasi dokumen - kerajaan hanya perlu mencari jalan untuk mengatasi halangan teknikal dalam urusan pentadbiran

Maklumat Tambahan:

bottom of page