top of page

Mempertingkatkan libat urus orang awam

Oleh:

Kong Wee Cheng

Gabungan:

United Chinese School Committees’ Association of Malaysia (Dong Zong), The United Chinese School Teachers' Association of Malaysia (Jiao Zong)

Kod Dasar:

3f Education

Pernyataan masalah:

Penglibatan awam dalam proses penggubalan dasar merupakan suatu amalan yang demokratik dan diperakui untuk membawa hasil dasar yang baik.

Rakyat Malaysia jarang diberikan peluang untuk memberi pandangan sebelum sesuatu dasar dilaksanakan. Mereka hanya boleh membuat bantahan selepas dasar telah dilaksanakan, ini memberikan kesan yang besar kepada urus tadbir sekiranya dasar ditukar lagi selepas bantahan daripada rakyat.

Nilai dan Kepercayaan:

Sistem pendidikan akan memberi kesan kepada semua lapisan masyarakat, keperluan mereka seharusnya diambil kira supaya pendidikan negara kita lebih inklusif.

Penglibatan awam boleh memupuk rasa pemilikan terhadap dasar pendidikan negara dan seterusnya memberikan legitimasi kepada dasar tersebut.

Cadangan Penyelesaian:

Meggubalk garis panduan libat urus yang jelas untuk menjalankan proses penglibatan awam dalam pembentukan dasar Pendidikan. Ia seharusnya suatu proses yang telus dan keterangkuman dimana semua pihak berkepentingan dijemput untuk menyertai proses ini.

Menetapkan proses pengumpulan idea-idea daripada rakyat dan organisasi bukan kerajaan dan proses tersebut mesti dijalankan secara telus.

Proses tersebut mesti dimudahkan supaya ia tidak melibatkan kos yang besar, seperti masa dan sumber kewangan seseorang untuk mengambil bahagian dalam proses ini.

Maklumat tambahan:

-

Terjemahan

Isu dan Polisi Semasa:

Nilai-nilai dan Kepercayaan:

Penyelesaian:

Maklumat Tambahan:

bottom of page